Opticasa: Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami

Czym jest Regulamin porządku domowego?

Blok mieszkalny jest osobliwą formą mieszkania. Nasz lokal, pomimo prawnej odrębności, stanowi tylko część całej nieruchomości. W budynku mamy jeszcze inne lokale i części wspólne należące do całej wspólnoty mieszkaniowej. Współdzielenie budynku z innymi lokatorami zobowiązuje nas do pewnych norm użytkowania, zarówno na częściach wspólnych, jak i we własnym mieszkaniu. 

Regulamin porządku domowego to wewnętrzny dokument, określający podstawowe zasady współżycia sąsiedzkiego. Regulacje w nim zawarte mają za zadanie ograniczać uciążliwe zachowanie innych lokatorów. Regulamin określa przede wszystkim godziny ciszy nocnej, dni i godziny w jakich można przeprowadzać prace remontowe w lokalach, podstawowe zasady utrzymania czystości oraz podstawowe zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości. Ponadto dokument ten powinien zawierać najważniejsze informacje na temat przygotowania i udziału członków w corocznych zebraniach ogółu właścicieli, a także informacje o finansowych zobowiązaniach właścicieli lokali wobec wspólnoty. Dodatkowo można zawrzeć regulacje dotyczące zawieszania ogłoszeń, ulotek reklamowych, informacje dotyczące zakazów parkowania na częściach wspólnych, czy też informacje o sprzątaniu po wyprowadzanych przez mieszkańców zwierzętach.

Regulamin porządku domowego, kto jest za niego odpowiedzialny?

Za stworzenie regulaminu porządku domowego odpowiedzialny jest zarząd wspólnoty bądź jej zarządca. Organy te mają za zadanie opracowanie regulaminu w formie pisemnej, wywieszenie go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń oraz dopilnowanie aby każdy z właścicieli się z nim zapoznał. Zarząd i zarządca odpowiadają również za wszelkie aktualizacje do regulaminu oraz jego egzekwowanie.

Należy pamiętać o tym że regulamin porządku domowego, nie uprawnia zarządcy i wspólnoty do samodzielnego nakładania kar na niesfornego lokatora. Jest jednak podstawą do stwierdzenia nieprawidłowości u uciążliwych mieszkańców i w oparciu o regulamin, można podejmować dalsze czynności prawne.

Regulamin porządku domowego – egzekwowanie

Celem regulaminu porządku domowego jest nie tylko wprowadzenie porządku w budynku, lecz również ochrona interesów jego mieszkańców. Wykraczanie przeciwko porządkowi niesie poważne sankcje opisane w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksie Cywilnym.

W art. 683 Kodeksu Cywilnego widnieje zapis, iż najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy, powinien także liczyć się z potrzebami innych mieszkańców. Zgodnie z art. 685 Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia zawartych w umowie, jeżeli najemca w sposób rażący narusza ustalenia regulaminu, bądź poprzez niewłaściwe zachowanie uprzykrza życie innych mieszkańcom.

W skrajnych przypadkach rażącego pogwałcenia porządku domowego, w oparciu o Ustawę o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu uciążliwego lokatora w drodze licytacji, na podstawie przepisów o egzekucji z nieruchomości. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

OPTICASA

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

A: ul. Fatimska 61/78, 31-831, Kraków
T: 575 615 005
M: opticasa.nieruchomosci@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!